Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákon o ochrane osobných údajov

Čo je zákon o ochrane osobných údajov?

Zákon o  ochrane osobných údajov, známy pod označením č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, je zákon, ktorý upravuje:

  • ochranu práv fyzických osôb pre neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,

  • práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,

  • postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

Osobnými údajmi  podľa tohto zákona sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe

  • všeobecne použiteľného identifikátora, 

  • iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe

  • jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Časti zákona o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov má 6 častí:

1. časť: Základné ustanovenia

2. časť: Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní

3. časť: Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní príslušnými orgánmi

4. časť: Osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov

5. časť: Úrad

6. časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia