Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výška škody

Čo je výška škody?

Výška škody je finančné vyjadrenie majetkovej, zdravotnej alebo inej spôsobenej  ujmyujmy. Ohodnotenie výšky vzniknutej škody sa vykonáva na základe jej ocenenia. Ocenenie škody   stanovuje rozsah vzniknutej škody  v peňažnom vyjadrení, pričom sa vykonáva na základe:

  • právnych predpisov - zákon, vyhláška alebo nariadenie vlády, ministerstva či iného štátneho úradu, ktorý stanovuje pravidlá fungovania fyzických osôb a právnických osôb vo väčšine situácií bežného života,  

  • cenových predpisov - stanovujúce výšku cien na základe určitých kritérií,

  • vzájomnej dohody zúčastnených strán.

Likvidácia poistnej udalosti

Ocenenie výšky škody je súčasťou tzv. likvidácie poistnej udalosti - procesu, ktorý zahŕňa najmä obhliadky a ocenenie škody. Na základe nej sa následne poskytuje poistné plnenie, resp. náhrada za vzniknutú poistnú udalosť.