Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Verejná obchodná spoločnosť

Čo je verejná obchodná spoločnosť?

Verejná obchodná spoločnosť je osobná spoločnosť, ktorá združuje minimálne 2 fyzické osoby - spoločníkov.  Spoločníci podnikajú pod spoločným obchodným menom a za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Títo spoločníci sú zároveň štatutárnym orgánom spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Verejná obchodná spoločnosť  môže byť založená len na podnikateľské účely a nesmie vykonávať nepodnikateľskú činnosť.

Obchodné meno verejnej obchodnej spoločnosti musí obsahovať označenie "verejná obchodná spoločnosť", prípadne skratku "ver. obch. spol." alebo "v. o. s.". V prípade, že obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok "a spol."