Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vecné plnenie poisťovne

Čo je vecné plnenie poisťovne?

Vecné plnenie poisťovne znamená poistné plnenie z poistnej udalosti, ktoré bolo poisťovňou poskytnuté vo forme náhrady zničenej veci v pomere kus za kus, teda v podobe tzv. vecnej náhrady

V poisťovníctve ide o jednu z foriem kompenzácie, teda náhradu, resp. odškodneniepo poistnej udalosti. Ďalšou možnosťou kompenzácie je tzv. finančná náhrada, teda peňažné odškodnenie vzniknutej škody na majetku, škody na zdraví alebo na vlastníckom práve v sume, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť (tzv. poistné plnenie). 

Podľa Občianskeho zákonníka sa pri náhrade škody uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo - teda tzv. ušlý zisk.