Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ušlý zisk

Čo je ušlý zisk?

Ušlý zisk  je finančná strata spôsobená neuskutočnením obchodného stretnutia alebo uzatvorenia obchodu v dôsledku škodovej udalosti alebo poistnej udalosti

Ušlý zisk  je teda to, čo mohol poškodený získať, keby škoda nevznikla. Jeho podstatou je ujma vyčísliteľná v peniazoch, ktorá spočíva v tom, že poškodený v dôsledku porušenia povinností poisteného nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci, teda keby k vzniku škody nedošlo. Ušlý zisk je súčasťou náhrady škody len v prípade, že je súčasťou vymedzenia:

  • škody na zdraví - akákoľvek majetková ujma   (vrátane ušlého zisku) alebo nemajetková ujma (odškodnenie bolesti poškodeného a/alebo odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia poškodeného) spôsobená poškodením zdravia, vrátane choroby alebo usmrtením fyzickej osoby alebo 

  • škody na veci  - škoda spôsobená fyzickým poškodením hmotnej veci vrátane inej s tým súvisiacej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú hmotnú vec.