Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Trvalé následky

Čo sú trvalé následky?

Trvalé následky znamenajú trvalé poškodenie zdravia, ktoré sa pri súčasnom vedeckom poznaní nedá zvrátiť.

Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie trvalých následkov úrazu kryje také následky úrazu, ktoré zanechajú trvalé telesné poškodenie. Za trvalý následok sa považujú: 

  • strata alebo zníženie funkčnosti orgánu či zmyslových vnemov,

  • strata alebo zníženie hybnosti končatiny,

  • samotná strata končatiny alebo jej časti,

  • popáleniny a podobne.

Poistenie trvalých následkov úrazu  sa dá uzavrieť ako poistenie s progresiou alebo bez progresie. Toto poistenie pokrýva výhrade následky úrazu, na krytie následkov choroby sú určené iné produkty, napríklad poistenie invalidity alebo poistenie kritických chorôb. 

Poisťovne majú vypracovaný svoj zoznam poistených trvalých následkov, v ktorom má každý trvalý následok pridelené určité percento poškodenia, ktoré poisťovňa vyplatí z dojednanej poistnej sumy. 

Výška poistného plnenia sa stanovuje na základe lekárskeho posudku.  V prípade viacnásobného poškodenia sa jednotlivé poškodenia sčítavajú. 

Poisťovne si pri poistení trvalých následkov úrazu stanovujú tzv. časovú franšízu, ktorá predstavuje čas potrebný na ustálenie trvalých následkov úrazu - až po jej uplynutí vyplatí poisťovňa poistné plnenie.