Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Totálna škoda

Čo je totálna škoda?

Totálna škoda je úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistenej veci. Sú to prípady, keď náklady na opravu presahujú jej časovú cenu alebo poistnú sumu alebo vec bola natoľko zničená, že jej obnovenie je technicky nemožné.

Totálna škoda môže byť:

  • ekonomická - nastáva, keď sú náklady na opravu veci po poistnej udalosti vyššie ako je všeobecná hodnota veci tesne pred poistnou udalosťou,

  • technická - nastáva v prípade, že je vec (napríklad vozidlo) technicky neopraviteľná. 

Poistné plnenie pri totálnej škode

Poistné plnenie pri totálnej škode závisí od typu poistenia. Napríklad pri havarijnom poistení sa pri totálnej škode spravidla vypláca poistné plnenie, ktoré zodpovedá trhovej cene zničeného vozidla pred poistnou udalosťou, zníženej o použiteľné zvyšky a dohodnutú spoluúčasť. Pri totálnej škode na veci poškodeného sa z poistenia zodpovednosti za škodu poisteného - vinníka - väčšinou vypláca poškodenému časová cena veci, ktorá zohľadňuje opotrebenie.