Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Technický vek

Čo je technický vek?

Technický vek, označovaný aj ako vstupný vek, je časový údaj, ktorý sa vypočíta ako rozdiel  aktuálneho kalendárneho roku, ku ktorému sa technický vek stanovuje,  a  roku narodenia poistenej osoby. Znamená to, že technický vek je počas celého poistného roku rovnaký a platí pre celý nasledujúci poistný rok. 

Technický vek v poistení

Napríklad vstupný (technický vek) poisteného  pri uzavretí poistnej zmluvy v rámci životného poistenia sa určuje ako rozdiel roku technického začiatku poistenia (prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy)  a roku narodenia poisteného.