Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Technický stav vozidla

Čo je technický stav vozidla?

Technický stav vozidla je súhrn schopností a vlastností vozidla, ktoré sú posudzované na základe informácií, ako miera celistvosti a poškodenia karosérie, funkčnosti brzdných, výfukových, elektrických a svetelných systémov vozidla.

Kontrola technického stavu vozidla sa vykonáva na stanici technickej kontroly. 

Technická nespôsobilosť vozidla

Podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je možné prevádzkovať len vozidlo, ktoré je technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke upravuje vyhláška č. 134/2018 Z. z., kde sú upravené aj základné ustanovenia o technickej nespôsobilosti vozidla. Technickou nespôsobilosťou vozidla na prevádzku v cestnej premávke je každý stav na vozidle, ktorý môže 

  • bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky alebo

  • byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty.