Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

STK

Čo je STK?

STK je skrátený výraz pre   stanicu technickej kontroly. Je to autorizované miesto, kde sa vykonáva kontrola  technického stavu vozidla - teda systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnych alebo mobilných staniciach technickej kontroly.

Technická kontrola

Technická kontrola je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla - teda súhrnu schopností a vlastností vozidla, ktoré sú posudzované na základe informácií, ako sú miera celistvosti a poškodenia karosérie, funkčnosť brzdných, výfukových, elektrických a svetelných systémov vozidla.

Technické kontroly sa vykonávajú ako:

  • pravidelné technické kontroly,

  • zvláštne technické kontroly,

  • administratívne technické kontroly,

  • opakované technické kontroly.  

Za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, dokladom o vykonaní pravidelnej a administratívnej technickej kontroly sú:

  • vyznačený protokol o technickej kontrole vozidla - ten platí aj pri zvláštnej technickej kontrole,

  • osvedčenie o technickej kontrole,

  • perforovaná kontrolná nálepka.