Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

SEK

Čo je SEK?

SEK je skratka, ktorá sa používa pre stanicu emisnej kontroly. Je to autorizované miesto, kde sa vykonáva  emisná kontrola - zákonom stanovená povinná kontrola účinnosti spaľovania výfukových plynov z   motora motorového vozidla. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnych alebo mobilných pracoviskách emisnej kontroly. 

Emisná kontrola

Emisná kontrola motorového vozidla je kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora. Ak výrobca neurčil emisné limity motora, kontroluje sa dodržanie emisných limitov ustanovených legislatívou. 

Emisné kontroly sa vykonávajú ako:

  • pravidelné emisné kontroly,

  • zvláštne emisné kontroly,

  • administratívne emisné kontroly.

Po vykonaní emisnej kontroly sa motorové vozidlo vyhodnotí ako:

  • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách - do protokolu o emisnej kontrole sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním alebo

  • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách - do protokolu o emisnej kontrole sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje, pričom osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.