Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Regres

Čo je regres? 

Regres znamená postih, resp. sankciu za nedodržanie poistných alebo iných zmluvných či zákonných podmienok. Predstavuje vymáhanie záväzku, ktorý už bol vyplatený poistenému, od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť, ktorá je predmetom postihu. 

Regres - príklady

V poisťovníctve môže ísť napríklad o regres  za spôsobenie škody pod vplyvom alkoholu vodičom, ktorý zaviní dopravnú nehodu. Regresným konaním sa riešia aj úrazy na zľadovatenom chodníku, za ktorý nesie zodpovednosť majiteľ budovy. Patria sem aj neskoré hlásenie poistnej udalosti,  neposkytnutie súčinnosti a podobne.