Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Profesijná zodpovednosť

Čo je profesijná zodpovednosť?

Profesijná zodpovednosť  je zodpovednosť fyzickej alebo  právnickej osoby  za škodu spôsobenú výkonom svojej profesie.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu pri výkone zdravotnej starostlivosti alebo ekonomicko-právnych profesií možno poistiť, a to prostredníctvom  poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone profesie. Toto poistenie sa vzťahuje na špecifické profesie a je povinné pri výkone činností:

 • autorizovaných architektov, autorizovaných inžinierov a technikov vo výstavbe,

 • autorizovaných osôb,

 • lekárov, stomatológov, lekárnikov a personálu v zdravotníckom zariadení,

 • zadávateľov klinického hodnotenia liečiv a klinického hodnotenia zdravotníckeho prostriedku,

 • poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí, 

 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, insolvenčných správcov, 

 • patentových zástupcov, oceňovateľov majetku, energetických audítorov, dražobníkov,

 • audítorov, daňových poradcov, 

 • poisťovacích alebo zaisťovacích maklérov a poisťovacích agentov, 

 • prevádzkovateľov dráhovej dopravy na regionálnej a celoštátnej dráhe,

 • prevádzkovateľov plavidiel vrátane námorných,

 • prevádzkovateľov lietadiel a z poskytovania letovej služby,

 • prevádzkovateľov jadrových zariadení,

 • prevádzkovateľov objektov s nebezpečnými látkami,

 • výrobcov a distribútorov tepelnej energie, 

 • poľovníctva. 

Okrem toho sa odporúča uzavrieť takéto poistenie aj v prípade podnikania v oblasti informačných technológií, účtovníctva a poradenstva v oblasti daní či poradenstva a konzultačných služieb.