Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Prevzatie rizika

Čo je prevzatie rizika? 

Prevzatie rizika znamená súhlas poisťovne s mierou rizika, čoho výsledkom je vznik poistnej zmluvy. Za toto prevzatie rizika platí poistník poisťovni cenu vo forme poistného a poisťovňa mu poskytuje poistné krytie - záväzok poskytnúť poistenému alebo poškodenému poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistený týmto spôsobom prenáša na poisťovňu tie riziká, ktorých potenciálne škodové dôsledky by mohli byť z jeho hľadiska neúnosné. Poisťovňa pri dostatočne veľkom súbore rizík podobného charakteru a s využitím inkasovaného poistného dokáže prevzaté riziká nielen zvládať, ale aj dosiahnuť zisk.