Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Preplatok

Čo je preplatok? 

Preplatok  znamená  kladný rozdiel medzi platbami a platobnou povinnosťou

Preplatok poistného

V prípade preplatku poistného ide teda o kladný rozdiel medzi zaplateným poistným a bežným poistným

  • zaplatené poistné - poistné, ktoré poistník   zaplatil na bankový účet poisťovne,

  • bežné poistné - poistné platené poistníkom v pravidelných splátkach, ktoré sú stanovené na dohodnuté poistné obdobie vo výške určenej v poistnej zmluve.

Preplatok na poistnom môže vzniknúť i pri zániku poistnej zmluvy z rôznych dôvodov (napríklad zrušenie poistenia nehnuteľnosti, vyradenie poisteného vozidla z evidencie a podobne). V tomto prípade poisťovňa vráti nespotrebované poistné - alikvotnú čiastku vypočítanú za obdobie bez poistenia. Preplatok na poistnom poisťovňa vráti poukázaním na účet alebo poštovým poukazom.