Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Premlčanie

Čo je premlčanie?

Premlčanie znamená stratu nároku oprávneného voči povinnému z dôvodu uplynutia  premlčacej lehoty  a uplatnenia si tejto možnosti zo strany povinného.  Ako premlčacia lehota sa pritom označuje časové obdobie, počas ktorého si oprávnená osoba môže uplatniť svoje nároky voči povinnému. 

Premlčanie v poistení

V poisťovníctve ide v prípade premlčacej lehoty o časové obdobie, počas ktorého si poisťovňa, poistený, poškodený alebo iná oprávnená osoba môže uplatniť svoje nároky voči poistníkovi, poisťovni alebo inej povinnej osobe. 

Napríklad pri právach na poistné plnenie začína premlčacia doba v dĺžke 3 roky plynúť za rok po   poistnej udalosti   a celková dĺžka premlčacej lehoty je teda stanovená na 4 roky po poistnej udalosti. Pri úrazovom poistení   sa premlčacia doba nepočíta od roku od úrazu, ale po roku odo dňa, kedy sa prejavili následky úrazu.