Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Premlčacia lehota

Čo je premlčacia lehota?

Premlčacia lehota, označovaná aj ako premlčacia doba, je časové obdobie, počas ktorého si oprávnená osoba môže uplatniť svoje nároky voči povinnému. Ak si uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie. Premlčanie pritom znamená stratu nároku oprávneného voči povinnému z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty a uplatnenia si tejto možnosti zo strany povinného. 

Premlčacia lehota v poistení

V poisťovníctve ide teda v prípade premlčacej lehoty o časové obdobie, počas ktorého si poisťovňa, poistený, poškodený alebo iná oprávnená osoba môže uplatniť svoje nároky voči poistníkovi, poisťovni alebo inej povinnej osobe. 

Napríklad pri právach na poistné plnenie začína premlčacia doba v dĺžke 3 roky plynúť za rok po poistnej udalosti a celková dĺžka premlčacej lehoty je teda stanovená na 4 roky po poistnej udalosti. Pri úrazovom poistení sa premlčacia doba nepočíta od roku od úrazu, ale po roku odo dňa, kedy sa prejavili následky úrazu.