Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Predmet poistenia

Čo je predmet poistenia?

Predmet poistenia je vec, na ktorú sa vzťahuje poistné krytie, teda záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie  poistenému  alebo poškodenému na prevzaté poistné riziko, ktoré je predmetom tohto krytia. A to len do výšky   limitu poistného krytia a za podmienok ustanovených v poistnej zmluve

Na niektoré predmety sa môžu vzťahovať tzv. výluky z poistenia, teda prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť.  

V poistnej zmluve sa zároveň stanovuje územie, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a teda aj poistného plnenia (tzv. miestna platnosť poistenia). Škodu, ktorá vznikne mimo tohto územia, poistenie nekryje.