Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Právna spôsobilosť

Čo je právna spôsobilosť?

Právna spôsobilosť, označovaná aj ako spôsobilosť na právne úkony, znamenáspôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, je okrem iného oprávnená podpisovať zmluvy, napríklad poistnú zmluvu.

Spôsobilosť na právne úkony podľa Občianskeho zákonníka

Podľa Občianskeho zákonníka vzniká spôsobilosť na právne úkony  v plnom rozsahu plnoletosťou, teda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva, pričom takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva či vyhlásením manželstva za neplatné. Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

Spôsobilosť na právne úkony môže byť obmedzená, avšak žiadna osoba nemôže byť pozbavená spôsobilosti úplne.