Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poisťovateľ

Kto je poisťovateľ?

Poisťovateľ je iný výraz pre poisťovňu  - právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti  udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu. Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v domovskom členskom štáte.

Poisťovateľom môže byť vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľská firma - právny subjekt, ktorý vykonáva poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a ďalšie činnosti s nimi súvisiace. 

Poisťovňa sa zakladá za za účelom uzatvárania poistných zmlúv, ich správy a poskytovania poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti. Súčasťou poisťovacej činnosti je tiež činnosť na predchádzanie škodám, tzv. zábranná činnosť.