Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenec

Kto je poistenec? 

Poistenec,  označovaný aj ako poistený,  je fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje poistné krytie a ktorý je v prípade poistnej udalosti prijímateľom poistného plnenia.   

Právo na poistné plnenie má poistenec bez ohľadu na to, či:

  • poistnú zmluvu uzatvoril (teda je postníkom) alebo

  • poistnú zmluva uzatvorila iná osoba. 

Pri poistení poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistencovi alebo poškodenému za poistenca poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok je realizovaný za úplatu, tzv. poistné.