Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistené riziko

Čo je poistené riziko? 

Poistené riziko je riziko, ktoré je predmetom poistnej zmluvy a na ktoré sa vzťahuje poistné krytie.  Aby bolo možné riziko poistiť, musí byť poistiteľné. 

Podmienky poistiteľnosti 

Podmienky poistiteľnosti sú poistné podmienky, za ktorých poisťovňa môže alebo chce poistné riziko poistiť. Tieto podmienky sú dohodnuté v poistnej zmluve medzi poistníkom a poisťovňou. 

V tomto zmysle rozlišujeme medzi: 

  • poistiteľnými rizikami - riziká, ktoré poisťovňa môže v zmysle poistno-technických podmienok prijať do poistenia, 

  • nepoistiteľnými rizikami - riziká, ktoré poisťovňa nemôže prijať do poistenia. 

Medzi podmienky poistiteľnosti rizika patria:

  • identifikovateľnosť,

  • vyčísliteľnosť straty,

  • náhodnosť udalosti,

  • ekonomická únosnosť,

  • veľký počet podobných objektov poistenia,

  • poistené subjekty by nemali byť ohrozené tým istým katastrofickým rizikom,

  • veľké potenciálne škody,

  • pravdepodobnosť vzniku škody nesmie byť príliš vysoká.