Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podpoistenie

Čo je podpoistenie?

Podpoistenie je stav, kedy poistné krytie alebo poistné nezodpovedá poistenému riziku.  Základ na výpočet a stanovenie výšky poistného bol nižší ako je objektívne ocenenie rizika. 

Opačným javom k podpoisteniu je tzv.  nadpoistenie, teda stav, kedy poistná sumadohodnutá v poistnej zmluve je vyššia ako poistná hodnota poisteného predmetu. 

Minimálna poistná suma

Minimálna poistná suma je najnižšia poistná suma stanovená poisťovateľom pre konkrétne základné poistenie alebo pripoistenie. Je to suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení a predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika. Z hľadiska poisťovne je minimálna poistná suma prostriedkom, ako sa brániť podpoisteniu, teda uzavretiu takej poistnej zmluvy, v ktorej by bola poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota.