Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Oprávnená osoba

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorú určil dojednávateľ poistenia alebo poistník pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo neskôr, a ktorej má vzniknúť právo na poistné plnenie

Určenie oprávnenej osoby 

Určenie oprávnenej osoby je proces, pri ktorom poistený stanoví fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá v prípade jeho smrti získa nárok na poistné plnenie. 

Pokiaľ nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, nadobúdajú toto právo fyzické a/alebo právnické osoby podľa príslušných zákonov (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, prípadne iné zákony). Poistník má právo oprávnenú osobu zmeniť až do vzniku poistnej udalosti, a to prostredníctvom písomného oznámenia doručeného poisťovni.