Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odškodnenie následkov choroby

Čo je odškodnenie následkov choroby?

Odškodnenie následkov choroby znamená   finančnú náhradu  prechodného alebo trvalého zhoršenia zdravotného stavu fyzickej osoby v dôsledku choroby.  

Náhrada škody na zdraví

Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú:

  • bolesť -  ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov,

  • sťaženie spoločenského uplatnenia - stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.

 

Tieto dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví sú predmetom zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Ich zmyslom je poskytnúť peňažnú náhradu za ujmu spôsobenú zásahom do telesnej integrity fyzickej osoby.