Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ochrana osobných údajov

Čo je ochrana osobných údajov?

Ochrana osobných údajov  opatrenia, ktoré zabraňujú úniku alebo neoprávnenému zverejneniu osobných údajov fyzickej osoby.

Opatrenia na ochranu osobných údajov sa realizujú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Nezávislou autoritou, ktorá na Slovensku vykonáva dohľad na ochranou osobných údajov, je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe:

  • všeobecne použiteľného identifikátora, 

  • iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor alebo na základe 

  • jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ musí mať k spracúvaniu osobných údajov písomný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo iný legitímny základ, ktorý je stanovený v právnych predpisoch.