Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ocenenie rizika

Ocenenie rizika je pracovný postup poisťovne, na základe ktorého poisťovňa posudzuje riziká a predpoklady vzniku škôd vo vecnom, peňažnom a časovom vyjadrení. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité na stanovenie podmienok poistiteľnosti a výpočet sadzby poistného.

Ako poisťovňa oceňuje riziko?

Poisťovňa oceňuje riziko poistníka prostredníctvom tzv. upisovania. Proces upisovania sa v jednotlivých poisťovniach líši a odvíja sa napríklad od úrovne rizika, ktorú je poisťovňa na seba ochotná prevziať. K poistkám sa preto môžu viazať určité podmienky ako vylúčenie niektorých udalostí, pri ktorých sa poistné plnenie vypláca. 

Na ocenenie rizika používa poisťovňa množstvo hodnotiacich faktorov. Na to, aby mohla poisťovňa vypočítať primerané poistné, musí vedieť vyčísliť aj pravdepodobnosť výskytu poisťovaného rizika. Tá sa určuje na základe analýzy minulých údajov s podobným rizikom. Napríklad v životnom poistení môžu byť poistení pre prípad smrti rozdelení do rizikových skupín podľa veku, povolania, miesta bydliska, fajčiar/nefajčiar.