Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neznámy páchateľ

Kto je neznámy páchateľ?

Neznámy páchateľ je  fyzická alebo právnická osoba, ktorá zapríčinila vznik dopravnej nehody, škodovej udalosti alebo poistnej udalosti a  nepodarilo sa ju identifikovať. Označuje sa aj ako nezistená osoba

Poistné plnenie za škodu

V prípade PZP sa poistné plnenie za škodu spôsobenú neznámym páchateľompoškodenému poskytuje za presne vymedzených podmienok z garančného fondu poisťovne. Poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov poisťovní a spravuje ho Slovenská kancelária poisťovateľov. Ide o plnenie za škodu:

  • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,  

  • vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a spôsobenú prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súčasne týmto motorovým vozidlom spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo usmrtenie.  

Ak má poistený uzatvorené havarijné poistenie a vinník škodovej udalosti je neznámy, náhradu škody poskytne poisťovňa z neho. Poistený však v tomto prípade platí spoluúčasť, ak je táto dohodnutá v poistnej zmluve.