Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nepredvídateľné riziko

Čo je nepredvídateľné riziko?

Nepredvídateľné riziko je riziko, ktorého výskyt nemožno spoľahlivo predvídať. Pri takýchto rizikách sa dá síce očakávať, že nastanú, nedá sa však dostatočne posúdiť pravdepodobnosť ich výskytu ani vplyv. Orkem toho existujú aj tzv. predvídateľné riziká, teda riziká, u ktorých je možné predpokladať, že nastanú. 

Nepredvídateľné riziko je teda akákoľvek situácia alebo udalosť, ktorú poisťovateľ považuje za nespadajúcu do rozsahu rizika, ktoré je ochotný prevziať, aby poskytol krytie pre klienta. Typ posudzovaného nebezpečenstva a pravdepodobnosť jeho výskytu hrajú významnú úlohu pre stanovenie typu udalostí, ktoré za považujú za poistiteľné a ktoré naopak predstavujú nepoistiteľné riziko. 

Hodnotenie rizika

Hodnotenie rizika je proces posudzovania miery pravdepodobnosti vzniku posudzovaného rizika. Od toho, ako poisťovňa ocení dané riziko, závisí výška poistného i podmienky poistnej zmluvy. 

Na ocenenie rizika používa poisťovňa množstvo hodnotiacich faktorov. Na to, aby mohla poisťovňa vypočítať primerané poistné, musí vedieť vyčísliť aj pravdepodobnosť výskytu poisťovaného rizika. Tá sa určuje na základe analýzy minulých údajov s podobným rizikom. Napríklad v životnom poistení môžu byť poistení pre prípad smrti rozdelení do rizikových skupín podľa veku, povolania, miesta bydliska, fajčiar/nefajčiar.