Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neoprávnené užívanie veci

Čo je neoprávnené užívanie veci?

Neoprávnené užívanie veci  je zmocnenie sa cudzej poistenej veci  s úmyslom túto vec prechodne používať bez súhlasu oprávnenej osoby alebo zmocnenie sa zverenej cudzej veci v rozpore s účelom, s akým bola zverená, s cieľom túto vec prechodne užívať.

Neoprávnené užívanie veci je podľa § 215 Trestného zákona trestným činom, ktorá sa trestá odňatím slobody na šesť mesiacov až osem rokov. Napríklad z hľadiska poistenia vozidiel môže ísť o riziko neoprávneného používania vozidla, na ktoré sa vzťahuje poistenie pre prípad krádeže.