Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nehnuteľnosť

Čo je nehnuteľnosť?

Nehnuteľnosť je budova, stavba alebo pozemok spojený so zemou pevným základom. Predstavuje opak hnuteľnej veci.

Poistenie nehnuteľnosti

Na zabezpečenie nehnuteľností pred živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou a ďalšími rizikami slúži poistenie nehnuteľnosti. To má zabezpečiť, aby poistenému v prípade poistnej udalosti boli vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie vzniknutých škôd na majetku, na ktoré sa poistenie vzťahuje. 

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre rodinné domy, byty a bytové domy, rekreačné objekty, nebytové priestory i objekty vo výstavbe. Predmetom poistenia je samotná nehnuteľnosť, pričom zahŕňa všetky jej súčasti, ktoré sú napevno primontované k stenám (napríklad steny, okná, podlahy, inžinierske siete a podobne). Okrem toho je možné uzavrieť tiež poistenie domácnosti, ktorého predmetom sú všetky hnuteľné veci a predmety, ktoré tvoria zariadenie domu, bytu či chaty a slúžia na prevádzku domácnosti alebo na uspokojenie potrieb príslušníkov domácnosti.