Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Následok úrazu

Čo je následok úrazu?

Následok úrazu je poškodenie zdravia, ktoré vzniklo ako následok úrazu.  Pod úrazom sa pritom rozumie náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, ktorým bolo spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. 

Trvalé následky úrazu

Poistenie trvalých následkov úrazu kryje také následky úrazu, ktoré zanechajú trvalé telesné poškodenie. Za trvalý následok sa považujú: 

  • strata alebo zníženie funkčnosti orgánu či zmyslových vnemov,

  • strata alebo zníženie hybnosti končatiny,

  • samotná strata končatiny alebo jej časti,

  • popáleniny a podobne.

Poisťovne majú vypracovaný svoj zoznam poistených trvalých následkov, v ktorom má každý trvalý následok pridelené určité percento poškodenia, ktoré poisťovňa vyplatí z dojednanej poistnej sumy. V prípade viacnásobného poškodenia sa jednotlivé poškodenia sčítavajú.