Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Následné poistné

Čo je následné poistné?

Následné poistné je poistné, ktoré bolo na základe poistnej zmluvy predpísané na poistné obdobia nasledujúce po prvom poistnom období, teda poistné, ktoré sa platí v druhom a ďalších obdobiach. 

Platenie následného poistného

Každé následné poistné je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že ak následné poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy  na jeho zaplatenie od poisťovateľa, ide o tzv. dlžné poistné. Poistenie v tom prípade zaniká pre neplatenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu.