Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náhrada škody na zdraví

Čo je náhrada škody na zdraví?

Náhrada škody na zdraví je finančné, vecné alebo iné odškodnenie poisteného alebo poškodeného  slúžiace na zmiernenie alebo odstránenie následkov zhoršenia kvality zdravia.

Nároky pri škode na zdraví

Pri škode na zdraví sa podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia uplatňujú náhrady za:

  • bolesť -  ujmu spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov,

  • sťaženie spoločenského uplatnenia - stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. 

Pri náhrade za bolesť platí, že sa poskytuje sa jednorazovo  a musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa tiež poskytuje jednorazovo a musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.

Náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytujú na základe lekárskeho posudku, pričom sadzby bodového hodnotenia sú ustanovené v prílohe zákona.