Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nadpriemerná škoda

Čo je nadpriemerná škoda?

Nadpriemerná škoda je  škoda väčšieho rozsahu, ako je priemer. 

Charakteristika škody

Škodou sa pritom rozumie predovšetkým ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je možné ju vyčísliť v peniazoch. Môže ísť napríklad o škodu na majetku, škodu na zdraví, škodu spôsobenú zamestnancom alebo zamestnávateľom na pracovisku. 

Slovenská legislatíva pritom rozlišuje dva druhy škôd: 

  • skutočnú škodu - zmenšenie majetku poškodeného predstavujúcu majetkové hodnoty, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na to, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu (napríklad poškodenie, zničenie či odcudzenie veci, prípadne finančné náklady vynaložené na odstránenie následkov spojených so vznikom škody) a 

  • ušlý zisk - majetkovú ujmu spočívajúca v tom, že u poškodeného nedošlo k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci to bolo možné odôvodnene očakávať s ohľadom na bežný chod veci. Ide vlastne o stratu výnosu alebo zisku, ktorý by nastal, ak by ku škode nedošlo.