Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Morálne opotrebenie

Čo je morálne opotrebenie? 

Morálne opotrebenie znamená zastaranie v dôsledku technického pokroku. Spolu s fyzickým opotrebením, pri ktorom ide o technické opotrebenie alebo znehodnotenie používaním v prevádzke, patrí morálne opotrebenie k dôvodom, kvôli ktorým dochádza k  amortizácii, teda postupnému znižovaniu hodnoty majetku za určité obdobie.  

Poistenie - amortizácia vozidla

V praxi sa pojem amortizácia spája najčastejšie s amortizáciou vozidiel. V rámci povinného zmluvného poistenia vozidla znamená amortizácia stratu hodnoty vozidla v dôsledku opotrebenia. Miera opotrebenia sa pri poistení stanovuje podľa veku vozidla a najazdených kilometrov.

Ak  poisťovňa uplatňuje amortizáciu, znamená to, že poistné plnenie, ktoré poistenému v prípade škodovej udalosti vyplatí, bude znížené o opotrebenie vozidla. Poistený v tom prípade dostane od poisťovne menej peňazí. Ak by sa vozidlo vykonanou opravou zhodnotilo, poistený je povinný zvyšok doplatiť sám. Amortizácia pri PZP teda znamená krátenie poistného plnenia tak, aby nedošlo k nadmernému zhodnoteniu motorového vozidla pri oprave vplyvom nových dielov.

Nie všetky poisťovne však amortizáciu uplatňujú. V tom prípade je škoda vyplatená v plnej výške náhradných dielov.