Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Minimálna poistná suma

Čo je minimálna poistná suma?

Minimálna poistná suma je najnižšia poistná suma stanovená poisťovateľom pre konkrétne základné poistenie alebo pripoistenie. Je to suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení a predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika. 

Význam minimálnej poistnej sumy

Z hľadiska poisťovne je minimálna poistná suma prostriedkom, ako sa brániť podpoisteniu, teda uzavretiu takej poistnej zmluvy, v ktorej by bola poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota, napríklad pri poistení nehnuteľnosti. Minimálna poistná suma sa dojednáva napríklad aj pri životnom poistení ako minimálna výška poistného plnenia dojednaná pre prípad úmrtia poisteného.