Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Likvidácia poistnej udalosti

Čo je likvidácia poistnej udalosti?

Likvidácia poistnej udalosti  je proces od zistenia príčin vzniku poistnej udalosti cez obhliadku poškodeného poisteného predmetu až po rozhodnutie o spôsobe riešenia poistnej udalosti. Riešením môže byť zamietnutie poistnej udalosti, čiastočná úhrada nákladov poistnej udalosti alebo úplná úhrada nákladov poistnej udalosti.

Likvidácia poistnej udalosti  pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • registrácia poistnej udalosti,

  • obhliadka poškodenej veci,

  • vyznačenie a overenie poistného krytia,

  • doručenie potrebných dokumentov,

  • výpočet poistného plnenia,

  • účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.

Zásady likvidácie

Zásady likvidácie  sú pracovné metódy, postupy a pokyny, ktoré sú určené likvidátorom pre likvidáciu poistnej udalosti. Likvidátor postupuje podľa smerníc poisťovne, poistnej zmluvy a poistných podmienok. Pomocou nich posúdi oprávnenosť nárokov poisteného alebo poškodeného na náhradu škody a rozhodne o priznaní alebo odmietnutí poistného plnenia poisťovne.