Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kaptívna poisťovňa

Čo je kaptívna poisťovňa?

Pojem kaptívna poisťovňa  je vymedzený   zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktorý ju definuje ako poisťovňu vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní alebo je vo vlastníctve  inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať poistenie výlučne na riziká inštitúciealebo inštitúcii, ktorá alebo ktoré ju kontrolujú, alebo ktorej alebo ktorých tvorí súčasť.

Zakladateľom kaptívnej poisťovne býva spravidla veľký podnikateľský subjekt. Cieľomzaloženia takejto poisťovne je poistenie vlastných poistných rizík. Ide tak o určitú formu samopoistenia.