Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kancelária zelenej karty

Čo je kancelária zelenej karty?

Kancelária zelenej karty je organizácia, ktorá v danej krajine združuje poisťovne zaoberajúce sa poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 

Vzťahy medzi týmito národnými kanceláriami poisťovateľov sa označujú ako Systém zelenej karty. Táto dohoda medzi viacerými štátmi a ich poisťovacími inštitúciami upravuje podmienky platnosti a kontroly  povinného zmluvného poistenia  (PZP) pre cudzozemské motorové vozidlá pohybujúce sa v štátoch dohody a zaoberá sa preplácaním škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobia motoristi v zahraničí.  Do tohto systému patrí väčšina európskych krajín.

Slovenská kancelária poisťovateľov

Na Slovensku pôsobí ako kancelária zelenej karty Slovenská kancelária poisťovateľov. Kancelária ako jediný partner zastupuje členov kancelárie voči Rade kancelárií v Londýne a zahraničným poisťovateľom pomáha pri riešení problémov s vybavovaním nárokov poškodených cudzincov pri nehodách zavinených občanmi Slovenskej republiky.