Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Index spotrebiteľských cien

Čo je index spotrebiteľských cien?

Index spotrebiteľských cien (CPI = Consumer Price Index) je cenový index, ktorý vyjadruje cenovú hladinu spotrebných tovarov v rámci spotrebného koša. Používa sa na vyjadrenie vplyvu zmien cenovej hladiny na domácnosti a ich životné náklady. 

Spotrebný kôš je tvorený vybranými skupinami tovarov a služieb, ktoré sú z hľadiska výdavkov domácnosti rozhodujúce. Ceny jednotlivých položiek spotrebného koša sú ohodnotené váhou, ktorá vyjadruje ich ekonomický význam. Ekonomický význam je daný podielom výdavkov domácnosti na príslušnú skupinu tovarov a služieb. Podiel výdavkov sa zisťuje výberovým štatistickým zisťovaním. 

Index spotrebiteľských cien sleduje Štatistický úrad Slovenskej republiky a zverejňuje ho raz mesačne. Rozdiel indexu spotrebiteľských cien v danom a minulom období vyjadruje tzv. mieru inflácie. 

Index spotrebiteľských cien a poistenie

Miera inflácie, ktorá sa počíta na základe indexu spotrebiteľských cien  z minulého roka, ovplyvňuje výšku poistného a poistnej sumy prostredníctvom tzv. indexácie poistného. Indexácia je istou formou ochrany pred infláciou, keďže zvýšené poistné krytie pomôže poistenému zachovať hodnotu poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti. Uplatňuje sa pri neživotnom i životnom poistení.