Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Hromadné poistenie

Čo je hromadné poistenie?

Hromadné poistenie, známe aj pod označením skupinové poistenie, je poistenie viacerých poistených,  ktoré sa vykonáva  zjednodušenou formou v rámci jednej poistnej zmluvy. Jednou poistnou zmluvou sa tak poisťuje skupina ľudí, najmenej však dve osoby. 

Kedy sa využíva hromadné poistenie?

Hromadné poistenie sa využíva pri viacerých typoch poistenia, napríklad:

  • hromadné cestovné poistenie -  cestovné poistenie pre skupinu ľudí, účastníkov hromadných zájazdov, prípadne  pre zamestnávateľov, ktorí posielajú svojich zamestnancov na zahraničné služobné cesty,

  • hromadné úrazové poistenie - vhodné na zabezpečenie poistnej ochrany detí v letných táboroch či školách v prírode, účastníkov lyžiarskych zájazdov, zamestnancov počas výkonu ich práce, pre organizáciu hromadných podujatí a podobne, 

  • hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktorou sa poisťujú zamestnanci poistníka,

  • hromadné poistenie vozidiel - teda tzv. flotilové poistenie a ďalšie. 

V závislosti od typu poistenia a podmienok jednotlivých poisťovní je spôsob nahlasovania poistených osôb rôzny. Niektoré poisťovne vyžadujú k hromadnému poisteniu menný zoznam, príp. aj dátumy narodenia osôb, na ktoré sa toto poistenie vzťahuje, v iných takáto povinnosť nie je. V druhom prípade sa namiesto menného zoznamu poisťovni zasiela vyúčtovanie, resp. hlásenie poistného.