Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Hlásenie poistnej udalosti

Čo je hlásenie poistnej udalosti?

Hlásenie poistnej udalosti je oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú si poistený uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy. Poistnú udalosť vzniknutú na Slovensku je spravidla potrebné nahlásiť do 15 dní od jej vzniku, v prípade nehody v zahraničí do 30 dní od jej vzniku. 

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

V závislosti od typu poistenia a poisťovne je možné poistnú udalosť nahlásiť:

  • elektronicky - online na stránke konkrétnej poisťovne, prípadne e-mailom,

  • telefonicky na príslušné telefónne číslo poisťovne, 

  • poštou na adresu poisťovne, 

  • osobne v pobočke poisťovne. 

Pre nahlásenie poistnej udalosti je  potrebné nahlásiť číslo poistnej zmluvy, prípadne rodné číslo alebo dátum narodenia poisteného. Poisťovňa bude vyžadovať osobné údaje o zúčastnených osobách a čím najviac podrobností o poistnej udalosti - najmä čas, miesto a okolnosti, za akých k poistnej udalosti došlo. Tlačivá pre oznámenie škodovej udalosti má spravidla každá poisťovňa zverejnené na svojich stránkach. 

Po nahlásení je potrebné do poisťovne doručiť originály dokumentov v závislosti od typu poistenia a poistnej udalosti (napríklad technický preukaz, lekársku správu, policajné hlásenie a p.) podľa inštrukcií konkrétnej poisťovne.