Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Franšíza

Čo je franšíza?

Franšíza je suma dojednaná v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Ide vlastne o formu podmienenej spoluúčasti  poisteného na poistnom plnení. Ak výška škody z poistnej udalosti nepresiahne výšku franšízy, poisťovňa poistné plnenie neposkytne. Naopak, ak ju presiahne, poistné plnenie poskytne v plnej výške. 

Poistenie s franšízou sa uplatňuje napríklad pri havarijnom poistení. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá napríklad franšíza 300 eur, pri škode 500 eur poisťovňa preplatí celých 500 eur. 

Časová franšíza

Iným pojmom používaným poisťovníctve je tzv. časová franšíza, ktorá sa uplatňuje v prípade denného odškodného pri úraze. Znamená to, že k poistnému plneniu dochádza v prípade,  ak liečba úrazu prekročí určitý čas stanovený poisťovňou. Spravidla sa neberie do úvahy skutočný, ale priemerný čas liečby daného úrazu. Poisťovne stanovujú tiež maximálny počet dní času nevyhnutného liečenia podľa oceňovacej tabuľky.