Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Fixné poistné

Čo je fixné poistné?

Fixné poistné je poistné, ktorého výška sa počas celej poistnej doby nemení. Prípadná  zmena poistného sa môže uskutočniť len na základe vzájomnej dohody medzi poistníkom a poisťovateľom. 

Po uzavretí poistnej zmluvy sa na jednotlivé poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré je nemenné počas celej poistnej doby.  Toto poistné je platené poistníkom v pravidelných splátkach, ktoré sú stanovené na dohodnuté poistné obdobie vo výške stanovenej v poistnej zmluve. Poistným obdobím je spravidla kalendárny rok, ale v závislosti od podmienok jednotlivých poisťovní môže byť dojednané aj ako mesačné, štvrťročné či polročné poistné obdobie, ktoré sa stanovujú z ročného poistného delením počtom poistných období v roku.