Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Finančné odškodnenie

Čo je finančné odškodnenie?

Finančné odškodnenie, známe aj pod pojmom finančná náhrada, je peňažné odškodnenie vzniknutej škody na majetku, škody na zdraví alebo vlastníckom práve  v sume, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť (tzv. poistné plnenie). 

V poisťovníctve ide o jednu z foriem kompenzácie, teda náhradu, resp. odškodnenie po poistnej udalosti. Ďalšou možnosťou kompenzácie je tzv. vecné odškodnenie, pri ktorom dochádza k dohode o náhrade zničenej veci formou vecnej náhrady, kde v prípade poistnej udalosti dochádza k náhrade zničenej veci za rovnakú vec rovnakej kvality, teda kus za kus. 

Podľa Občianskeho zákonníka  sa pri náhrade škody uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo - teda tzv. ušlý zisk.