Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Finančná náhrada

Čo je finančná náhrada?

Finančná náhrada je iný výraz používaný pre finančné odškodnenie, teda peňažné odškodnenie vzniknutej škody na majetku, škody na zdraví alebo na vlastníckom práve v sume, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť (tzv. poistné plnenie). 

V poisťovníctve ide o jednu z foriem kompenzácie, teda náhradu, resp. odškodnenie po poistnej udalosti. Ďalšou možnosťou kompenzácie je tzv. vecné odškodnenie, pri ktorom dochádza k dohode o náhrade zničenej veci formou vecnej náhrady, kde v prípade poistnej udalosti dochádza k náhrade zničenej veci za rovnakú vec rovnakej kvality, teda kus za kus. 

Podľa Občianskeho zákonníka sa pri náhrade škody uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo - teda tzv. ušlý zisk.