Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Emisná kontrola

Čo je emisná kontrola?

Emisná kontrola motorového vozidla je kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora. Ak výrobca neurčil emisné limity motora, kontroluje sa dodržanie emisných limitov ustanovených legislatívou. 

Emisné kontroly sa vykonávajú ako:

  • pravidelné emisné kontroly,

  • zvláštne emisné kontroly,

  • administratívne emisné kontroly.

Po vykonaní emisnej kontroly sa motorové vozidlo vyhodnotí ako:

  • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách - do protokolu o emisnej kontrole sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním alebo

  • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách - do protokolu o emisnej kontrole sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje, pričom osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Stanica emisnej kontroly

Zákonom stanovená povinná kontrola účinnosti spaľovania výfukových plynov z motora motorového vozidla sa vykonáva v autorizovanom mieste, ktoré sa označuje ako stanica emisnej kontroly. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnych alebo mobilných pracoviskách emisnej kontroly.