Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dlžník poistného

Kto je dlžník poistného? 

Dlžník poistného je poistník, ktorý v stanovenom alebo dohodnutom  dátume splatnosti poistného   nezaplatil poisťovní poistné. Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom dátume splatnosti poistného, teda v najneskorší deň povinnosti pripísania platby poistného na účet poisťovateľa, sa označuje ako dlžné poistné. 

Zánik poistenia pre nezaplatenie

V prípade, že dlžník v tomto termíne poistné nezaplatil, v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka poistenie pre nezaplatenie poistného zaniká, a to tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. To platí aj v prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Tieto lehoty možno dohodou predĺžiť. 

Poisťovňa má nárok na dlžné poistné za čas, za ktorý poskytovala poistenému poistnú ochranu.