Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Denné odškodné

Denné odškodné je peňažná čiastka, ktorú poisťovateľ vypláca poistenému denne ako náhradu za deň liečenia pri úrazovom poistení.  Vypláca sa aj v prípade hospitalizácie následkom choroby, ak je takéto riziko poistené. Denné odškodné má zabezpečiť udržanie životnej úrovne poisteného v prípade, že v dôsledku úrazu alebo choroby bude musieť podstúpiť liečebný pobyt v nemocnici. 

Aká je výška denného odškodného?

Ak si poistený dohodol poistenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu alebo hospitalizácie v nemocnici, dostane odškodné, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu dní nevyhnutného ošetrenia, resp. počet nocí strávených v nemocnici a poistnej sumy. V prípade hospitalizácie ide pritom spravidla o pobyty, ktoré trvajú minimálne 24 hodín.

Poznámka:  V prípade denného odškodného pri úraze poisťovne často využívajú tzv. časovú franšízu. Znamená to, že k poistnému plneniu dochádza v prípade,  ak liečba úrazu prekročí určitý čas stanovený poisťovňou. Spravidla sa neberie do úvahy skutočný, ale priemerný čas liečby daného úrazu. Poisťovne stanovujú tiež maximálny počet dní času nevyhnutného liečenia podľa oceňovacej tabuľky.